VEZI AICI care sunt contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a comunicat care sunt contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii.
În data de 05.02.2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr. 33 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere. Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad enumeră o parte din contravențiile care intră în sfera de competență a inspectorilor de muncă, prevăzute în cuprinsul actului normativ adoptat. Acestea sunt:
Încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă potrivit căruia poate fi încadrată, ca ucenic în muncă, orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani și nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
Încălcarea prevederilor art. 217 alin (1) lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 privitor la nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități sau sector de activitate.
Nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora.
Neutilizarea de către angajatori a Clasificării ocupațiilor din România potrivit art. 113 lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Încălcarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor în ceea ce privește nerespectarea de către angajator a obligației de a transmite reprezentanților angajaților informațiile obligatorii prevăzute de lege, precum și nerespectarea obligației angajatorului de a iniția consultări și transmiterea cu rea-credință de informații incorecte sau incomplete, de natură a nu permite reprezentanților angajaților formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregătirea unor consultări ulterioare.
Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 35 alin (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior referitoare la munca prestată de către stagiari sub autoritatea unui angajator.
Nerespectarea unor obligații din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, spre exemplu: încălcarea de către angajator a obligației de a obține autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; încălcarea prevederilor art. 9 cu privire la organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii; încălcarea prevederilor art. 14 și 15 cu privire la alimentaţia de protecţie și a materialelor igienico-sanitare; încălcarea obligației angajatorului de a elabora, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi; încălcarea obligației prevăzute la art. 13 lit. g) potrivit căruia angajatorul are obligația sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă precum și neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate potrivit art. 40 din lege.
Potrivit Legii prevenirii nr. 270/2017, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile de mai sus inspectorul de muncă încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere. Termenul de remediere poate fi de maximum 90 de zile calendaristice de la data comunicării.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, ITM are obligaţia să reia controlul. În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Din cuprinsul actului normativ adoptat, se poate observa faptul că în sfera de cuprindere a contravențiilor nu intră prevederile Codului muncii.

Comentarii

comentarii

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici

3 × four =