VEZI AICI cum a ajuns Bîlcea şef peste gunoaie fără a avea acest drept

Foto: FB

Consiliul Judeţean Arad a încercat să explice că desemnarea vicepreşedintelui Sergiu Bîlcea în funcţia de preşedinte al ADI-SIGD s-ar fi făcut conform prevederilor legale. Însă analizarea cadrului legal complet de funcţionare a ADI-SIGD, adică a Legii 51, coroborată cu HG 855/13.08.2008, actualizată (de care nu se face vorbire) arată clar că, legal, calitatea de membru al AGA la ADI-SIGD nu se putea face printr-o simplă delegare de competenţe. Neîndeplinind condiţia de a fi membru, Sergiu Bîlcea nu poate ocupa nici funcţia de preşedinte iar toate documentele semnate de el în această calitate sunt sub semnul întrebării. Ne întrebăm în câte alte locuri a fost delegat în aceleaşi condiţii Sergiu Bîlcea. Surse din mediul politic spun că Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, l-a promovat în mod asemănător pe „vicele Bîlcea” să ocupe mai multe funcţii pentru că îl pregăteşte ca şi înlocuitor al lui Falcă la Primăria Aradului.

Cionca a delegat ce nu putea delega

Comunicatul de presă emis de Consiliul Judeţean Arad omite să aducă toate clarificările prevăzute de legislaţia conform căreia funcţionează asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din România. Este vorba, aşa cum bine menţionează autorii comunicatului de presă, despre Legea 51/2006, care stabileşte cadrul general, care este completată, fapt omis, de HG 855 din 13 august 2008, actualizată, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Practic, Legea 51 stabileşte cadrul general de funcţionare pentru ADI-uri iar HG 855 vine cu normele concrete de aplicare şi cu modelul de act constitutiv cadru şi de statut cadru pentru aceste asociaţii. Altfel spus, aşa cum cunosc toţi cei care au de-a face cu înfiinţarea de asociaţii sau alte forme asociative, prevederile din HG, cele referitoare la modul concret cum trebuie să fie întocmit statutul care stă la baza asociaţiei, ADI-SIGD în cazul nostru, sunt cele care trebuie respectate întocmai. Iar articolele 14, al. 1 şi art. 15 din HG, preluate ad-literam în Statutul ADI-SIGD, sunt extrem de clare, fără a lăsa loc la vreun echivoc. Conform art. 14, al. 1 din HG: „- (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. Se recomandă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru judeţe”. În statutul ADI-SIGD, avem acelaşi art. 14, alin. 1: „Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora”. Dispare, este drept, prevederea din HG 855, care recomandă ca aceştia să fie primarii pentru oraşe, municipii şi comune, şi preşedintele pentru Consiliul Judeţean. Articolul 15 este identic în HG 855 şi în statutul ADI-SIGD: „Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel”.
Revenind la cazul desemnării lui Sergiu Bîlcea ca şi preşedinte al ADI-SIGD, în toamna lui 2016, conform art. 14 din HG 855 şi din statut, pentru a fi preşedinte, acesta trebuie să fie obligatoriu membru desemnat al AGA. Pentru a fi membru desemnat, conform art. 14, el trebuia să fie desemnat prin hotărâre a autorităţii deliberative a UAT pe care o reprezintă. Cum preşedinte în funcţie al ADI-SIGD era, la vremea respectivă, preşedintele CJA, Iustin Cionca, înlocuirea acestuia urma să fie făcută nu prin delegare de responsabilităţi pentru vicepreşedinte, ci prin vot al autorităţii deliberative a Consiliului Judeţean. Cionca nu este autoritate deliberativă, acest rol revenind plenului Consiliului Judeţean.
Legea 215, a administraţiei publice locale, reglementează şi activitatea şi competenţele consiliilor judeţene şi a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consiliu judeţean. Articolul 104 al legii reglementează atribuţiile Consiliului Judeţean, ca şi organ deliberativ, deci este evident faptul că atunci când în HG 855 se vorbeşte de hotărâre a autorităţii deliberative pentru desemnarea unui membru în AGA la ADI-SIGD, acel organ care hotărăşte este consiliul judeţean prin votul consilierilor, nu preşedintele CJA. La literele r, s şi t ale aceluiaşi articol al Legii 215 sunt enumerate cazurile în care consiliul judeţean poate hotărî, în condiţiile legii, diferite forme de colaborare, cooperare, asociere etc.
În ceea ce priveşte atribuţiile preşedintelui de Consiliu Judeţean, Legea 215 prevede cum şi în ce condiţii acesta îşi poate delega o parte din atribuţiuni. Concret, art. 116, al. 2, precizează: „Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi p)”. La alin. 1, lit. g, se prevede: „coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean”, iar la litera p: „acordă, prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean, sprijin şi consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora”. În nici unul din aceste texte din lege nu exista vreo remarca privind posibilitatea ca preşedintele CJA să-şi delege prin decizie atribuţiile de membru sau preşedinte la o asociaţie care nu este subordonată CJA. ADI-SIGD este o asociaţie de unităţi administrativ-teritoriale care nu este subordonată Consiliului Judeţean, toţi membrii săi fiind egali ca drepturi. Conform statutului, există posibilitatea de numire/revocare/înlocuire, la art. 14, al. 3, care sună astfel: „Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor”. Este vorba, din nou, despre hotărâri adoptate de autoritatea deliberativă, adică de plenul Consiliului Judeţean, în cazul Bîlcea. Alt articol, 20, la alin. 7, arată cum poate fi înlocuit un reprezentant al unei UAT la o şedinţă la care nu poate participa de alt reprezentant al aceleiaşi UAT, care şi el este împuternicit în acest scop nu prin delegare de responsabilităţi ci, aşa cum prevede statutul bazat pe HG 855, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.

Numirea lui Bîlcea nu a mai trecut pe la Judecătorie

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad nu putea să-l delege pe vicepreşedintele Sergiu Bîlcea să îl reprezintă la ADI-SIGD, pentru că în acest caz nu sunt întrunite condiţiile impuse de Legea 215 pentru delegare de responsabilităţi. Putea să propună ca acesta să devină reprezentantul CJA în AGA doar cu votul autorităţii deliberative, Consiliul Judeţean, ceea ce nu s-a întâmplat. O spune clar HG 855 şi o impune la fel de clar statutul ADI-SIGD. Evitând acest vot al autorităţii deliberative a CJA, nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca Sergiu Bîlcea să devină legal membru al AGA de la ADI-SIGD. Nefiind membru, în conformitate cu HG 855 şi statutul asociaţiei, nu putea fi nici ales preşedinte de AGA. Prin consecinţă, neîntrunind condiţiile legale pentru a ocupa această poziţie la ADI-SIGD, există mari semne de întrebare privind validitatea documentelor semnate de Sergiu Bîlcea în calitatea sa de preşedinte al ADI-SIGD.
Nici măcar Hotărârea nr. 66/21.12.2016 a AGA de la ADI-SIGD nu este în regulă. Documentul pe care se bazează avansarea lui Sergiu Bîlcea ca şi preşedinte al asociaţiei spune, la art. 2, că „se delegă d-lui Sergiu Ovidiu Bîlcea calitatea de preşedinte al Consiliului director” când statutul este extrem de clar: preşedintele trebuie ales de membrii asociaţi, nu i se delegă funcţia. Mai mult, procesul verbal nr. 25/21.12.2016 al şedinţei AGA arată că şedinţa în care s-a luat act de delegarea lui Sergiu Bîlcea (nu în care acesta a fost votat ca preşedinte) a fost condusă de… Sergiu Bîlcea, deşi numele său apare abia la punctul 8 – „Diverse” de pe ordinea de zi.
Conform legislaţiei care reglementează funcţionarea asociaţilor, ADI-SIGD trebuia să anunţe apoi la Judecătorie modificările în structura de conducere a asociaţiei, pentru a primi o încheiere în urma căreia noua structură de conducere a consiliului director să devină legală. Adică, exact cum s-a întâmplat în trecutul activităţii asociaţiei, când toate modificările de statut şi act constitutiv au fost transmise instanţei. Ori acest lucru nu s-a întâmplat, ultimul preşedinte anunţat la Judecătoria Arad fiind Iustin Cionca, numele lui Sergiu Bîlcea nefigurând în documentele de la Judecătorie. Ultima menţiune înregistrată la Judecătorie privind ADI-SIGD este încheierea nr. 8538/09.11.2016. Ulterior acesteia nu există nici un document privind vreo altă modificare a actului constitutiv şi statutului privind înlocuirea preşedintelui asociaţiei care, legal, este Iustin Cionca, numele lui Sergiu Bîlcea neapărând pe vreun document adresat instanţei.

Mai exista un filtru de legalitate care a fost însă evitat. Dispoziţia nr. 800 din 07.12.2016, prin care Sergiu Bîlcea a fost delegat să ia locul lui Iustin Cionca în AGA la ADI-SIGD nu a fost transmisă Prefecturii Arad, pentru viza de legalitate. Conform Adresei cu nr. 4468 din 04.06.2018, Instituţia Prefectului Judeţului Arad îi răspunde directorului executiv al ADI-SIGD, Adrian Ţolea, că nu a primit nici un document referitor la înlocuirea lui Iustin Cionca cu Sergiu Bîlcea în calitate de reprezentant legal al CJA în AGA la ADI-SIGD. Altfel spus, rezultă că Decizia 800/07.12.2017 nu a fost înaintată şi Prefecturii, pentru emiterea unui aviz privind legalitatea.

Comentarii

comentarii

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici

one × 3 =